account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomóż nam udoskonalić witrynę
  Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

  Ograniczona gwarancja

  Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Mobile lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny jeden (1) rok to urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym partnerem serwisowym firmy Sony Mobile.

  Co zrobimy

  Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego to urządzenie ulegnie awarii mimo normalnego korzystania i obsługi, a awaria będzie wynikać z nieprawidłowych materiałów lub złego wykonania, autoryzowani dystrybutorzy lub partnerzy serwisowi firmy Sony Mobile wedle własnego uznania naprawią lub wymienią urządzenie zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

  Warunki

  1. Gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, gdy wraz z urządzeniem do naprawy lub wymiany przedstawiony zostanie dowód zakupu wystawiony przez sprzedawcę pierwszemu kupującemu. Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu i numer seryjny. Manipulowanie przy dowolnych plombach urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

  2. Jeśli firma Sony Mobile naprawi lub wymieni urządzenie, naprawione lub wymienione urządzenie będzie objęte gwarancją przez pozostały czas pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa lub wymiana może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony Mobile.

  3. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia wynikłych z normalnego zużycia oraz nieprawidłowego korzystania, w tym, ale nie tylko, używania w sposób inny niż normalny i typowy, zgodny z instrukcją obsługi i konserwacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje też awarii urządzenia będących wynikiem wypadku, modyfikacji i zmian konstrukcyjnych, działania siły wyższej oraz ilości cieczy przekraczającej dozwolony poziom.

  4. Nie udziela się żadnych jawnych gwarancji, pisemnych ani ustnych, poza umieszczonymi w niniejszej drukowanej ograniczonej gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje, w tym bez ograniczeń domniemane gwarancje przydatności handlowej lub do określonego zastosowania, są ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. W żadnym przypadku firma Sony Mobile nie odpowiada za jakiekolwiek straty przypadkowe lub wtórne, w tym także, ale nie tylko, utracone zyski lub straty handlowe; dotyczy to możliwości odrzucenia odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. W niektórych krajach/stanach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie w zakresie strat przypadkowych lub wtórnych albo ograniczenie czasu domniemanych gwarancji, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

  Wskazówki dotyczące bezpiecznego i wydajnego korzystania

  Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia transmitującego niezatwierdzone wprost przez firmę Sony Mobile mogą unieważnić autoryzację użytkownika na obsługę urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy zapoznać się z wszelkimi wyjątkami dotyczącymi używania urządzeń transmitujących wynikającymi z krajowych wymagań lub ograniczeń.

  Postępowanie z urządzeniem

  • Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z kurzem, zabrudzeniami lub wilgocią w stopniu przekraczającym zamierzone użycie.

  • Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie i nie wystawiać go na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur.

  • Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z zapalonymi świecami, papierosami, cygarami, otwartym ogniem itp.

  • Nie wolno upuszczać i giąć urządzenia ani nim rzucać. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować jego uszkodzenie.

  • Nie należy używać akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Sony Mobile przeznaczone do użytku z tym urządzeniem.

  • Nie należy próbować rozmontowywać urządzenia.

  • Tylko partnerzy serwisowi firmy Sony Mobile powinni wykonywać serwis oraz wyjmować i wymieniać baterię.

  Ekspozycja na fale radiowe

  Urządzenie transmitujące to nadajnik i odbiornik fal radiowych. Podczas pracy komunikuje się z urządzeniem przenośnym obsługującym transmisję, odbierając i wysyłając radiowe fale elektromagnetyczne (mikrofale) w zakresie częstotliwości od 2400 do 2500 MHz. Moc wyjściowa nadajnika radiowego jest niska i wynosi 0,01 W.

  Urządzenie transmitujące zostało zaprojektowane do działania zgodnie z wytycznymi i ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe opracowanymi przez władze krajowe oraz międzynarodowe agencje ds. ochrony zdrowia, o ile działa z dowolnym zgodnym urządzeniem przenośnym firmy Sony.

  Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia

  • Firma Sony Mobile zaleca takie noszenie transmitującego zestawu słuchawkowego, aby nie był on narażony na nacisk. Nacisk może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

  • Urządzeniem transmitującym nie powinny bawić się dzieci, ponieważ zawiera ono małe części, które mogą się odczepić i stanowić ryzyko zadławienia się.

  • Ostrzeżenie dotyczące poziomu głośności — w przypadku korzystania ze słuchawek innych firm należy ostrożnie ustawiać głośność dźwięku, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Firma Sony Mobile nie testuje działania słuchawek innych firm z telefonami komórkowymi i akcesoriami. Firma Sony Mobile zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych słuchawek Sony Mobile.

  • Należy zapoznać się z przepisami regulującymi sposób korzystania z telefonów komórkowych i wyposażenia urządzenia transmitującego w miejscach prowadzenia pojazdu. Należy zawsze skupiać całą uwagę na prowadzeniu samochodu.

  Zakłócenia sprzętu elektronicznego

  Większość nowoczesnego sprzętu elektronicznego jest ekranowana przed działaniem promieniowania radiowego. Czasem jednak tak nie jest, dlatego:

  • Nie wolno używać urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia. W przypadku stosowania w pobliżu osobistych urządzeń medycznych należy zasięgnąć informacji u lekarza i producenta urządzenia.

  • Należy skontaktować się z przedstawicielem producenta pojazdu, aby upewnić się, że urządzenie transmitujące nie będzie zakłócać działania systemów elektronicznych w pojeździe.

  • Należy wyłączyć urządzenie transmitujące przed wejściem do samolotu lub postępować zgodnie z instrukcjami załogi lotu.

  • Na obszarach przeprowadzania eksplozji materiałów wybuchowych lub obszarach z nakazami wyłączenia radiowych urządzeń nadawczoodbiorczych należy wyłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne, aby nie zakłócać przeprowadzania eksplozji materiałów wybuchowych. Ekipy pracujące w takich miejsca często używają urządzeń radiowych do zdalnego detonowania ładunków wybuchowych.

  • Urządzenie elektroniczne należy wyłączać na wszelkich obszarach z atmosferą grożącą wybuchem. Chociaż zdarza się to sporadycznie, urządzenie elektroniczne może iskrzyć. Iskry na takich obszarach mogą doprowadzić do wybuchu lub pożaru, a tym samym do uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. Obszary z atmosferą grożącą wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone.

  Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii

  Ten symbol na produkcie elektronicznym lub jego opakowaniu wskazuje, że ten produkt (włącznie z baterią) nie powinien być traktowany tak samo jak inne odpady z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu poddania recyklingowi. Nie należy próbować wyjmować baterii wewnętrznych. Baterie wewnętrzne powinny być wyjmowane wyłącznie w zakładzie utylizacji odpadów bądź przez przeszkolonego serwisanta. Pozbywając się tego produktu we właściwy sposób, pomaga się zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który mógłby się pojawić, gdyby utylizacja tego produktu przebiegła nieprawidłowo. Recykling materiałów pomaga w ochronie zasobów naturalnych. Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu można uzyskać u lokalnych władz, w zakładzie utylizacji odpadów, w sklepie, w którym produkt został zakupiony, dzwoniąc do Centrum obsługi telefonicznej Sony Mobile lub na stronie www.sonymobile.com/recycling.

  Ładowarka sieciowa

  Ładowarkę sieciową prądu przemiennego można podłączać tylko do wskazanych źródeł prądu zgodnie z informacją na urządzeniu. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia przewodu elektrycznego, ładowarkę należy wyjmować z gniazdka, trzymając ją za obudowę, a nie za przewód. Przewód powinien być tak poprowadzony, aby nie było ryzyka nadepnięcia na niego, potknięcia się o niego lub uszkodzenia bądź nadwyrężenia go w inny sposób. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od wszelkich źródeł zasilania. Ładowarka sieciowa prądu przemiennego nie może być używana na zewnątrz pomieszczeń i na wilgotnych obszarach.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO — Nigdy nie wolno zmieniać wtyczki i przewodu prądu przemiennego. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego, właściwe gniazdko powinien zainstalować wykwalifikowany elektryk. Niewłaściwe podłączenie grozi porażeniem elektrycznym.

  Połączenia alarmowe (dotyczy zestawów słuchawkowych Bluetooth)

  WAŻNE!

  Zestaw głośnomówiący Bluetooth i połączone z nim urządzenie elektroniczne wykorzystują do działania sygnały radiowe, telefoniczne sieci komórkowe i stacjonarne oraz zaprogramowane przez użytkownika funkcje, które nie gwarantują nawiązania połączenia w każdych warunkach. Dlatego firma Sony Mobile zaleca bezpośrednie korzystanie z telefonu komórkowego w przypadku komunikacji o znaczeniu krytycznym (np. wezwanie pomocy lekarskiej).

  Informacje o baterii

  Ładowalna bateria charakteryzuje się długim czasem pracy, jeśli jest eksploatowana prawidłowo. Baterii nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, a już nigdy na temperaturę przekraczającą +55°C (+131°F). Maksymalną pojemność baterii zapewnia korzystanie z niej w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria jest używana w niskich temperaturach, jej pojemność będzie ograniczona. Baterię należy ładować w temperaturze od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

  Recykling baterii w urządzeniu transmitującym

  Bateria w urządzeniu transmitującym musi zostać prawidłowo oddana do utylizacji. Nie powinna ona trafić do odpadów miejskich. Partner serwisowy firmy Sony Mobile, który wymontuje baterię, zutylizuje ją zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Zrzeczenie się odpowiedzialności

  To urządzenie firmy Sony Mobile może komunikować się za pośrednictwem transmisji z niektórymi urządzeniami innych producentów. Zaktualizowaną listę urządzeń, z którymi przetestowano komunikację urządzania firmy Sony Mobile, można znaleźć na globalnej stronie internetowej firmy Sony Mobile (www.sonymobile.com) oraz uzyskać od lokalnego sprzedawcy urządzeń firmy Sony Mobile. Firma Sony Mobile nie gwarantuje, że będzie można korzystać z tego urządzenia w sposób nieprzerwany i wolny od błędów. Wydajność tego urządzenia transmitującego podczas współpracy z urządzeniami spoza tej listy może być różna, ponieważ nie wszystkie urządzenia transmitujące są ze sobą zgodne.

  Znaki towarowe i potwierdzenia

  Sony jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc., a użycie tych znaków przez firmę Sony Mobile odbywa się na podstawie licencji.