# متأسفیم، این صفحه دیگر موجود نیست

صفحه سرویس‌های به‌روزرسانی Xperia دیگر موجود نیست. برای بررسی وضعیت به‌روزرسانی نرم‌افزار خود، می‌توانید از برنامه «پشتیبانی» در دستگاهتان استفاده کنید.