account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  به ما کمک کنید وب سایتمان را بهبود ببخشیم
  برای ارزیابی بازدید شما، به چند پرسش کوتاه پاسخ دهید.

  اطلاعات حقوقی

  Sony SWR12

  این محصول به منظور کمک به شما برای تعقیب فعالیت ورزشی و سبک زندگیتان است. این یک وسیله پزشکی نبوده و داده های آن نباید هیچگاه جهت اتخاذ تصمیم های پزشکی (مانند پیشگیری، تشخیص، نظارت یا درمان بیماری یا مصدومیت) به کار رفته یا نظر یک متخصص در امور پزشکی را جایگزین کنند. Sony Mobile هرگونه تعهد مبنی بر اینکه این دستگاه می تواند برای اهداف پزشکی استفاده شود یا مناسب آن است را رد می کند. پیش از اتخاذ یا تغییر رژیم ورزش جدید با استفاده از این دستگاه به دنبال توصیه پزشکی بروید به خصوص اگر از این دستگاه به همراه دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا دیگر وسایل پزشکی استفاده می کنید.

  Bluetooth r

  قبل از استفاده، لطفاً دفترچه اطلاعات مهم را که به طور جداگانه ارائه شده است، مطالعه کنید.


  این راهنمای آغاز به کار بدون ضمانت و توسط Sony Mobile Communications Inc.‎ یا شرکتی وابسته انتشار یافته است. ممکن است به دلیل وجود خطای تایپی، اشتباه بودن اطلاعات فعلی، یا ایجاد اصلاحات در برنامه‌ها و/یا تجهیزات، Sony Mobile Communications Inc.‎ در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، اصلاحات و تغییراتی در این راهنمای کاربر ایجاد کند. اما چنین تغییراتی در نسخه‌های جدید این راهنمای کاربر درج خواهد شد.

  کلیه حقوق محفوظ است.

  ‎©‎2015 Sony Mobile Communications Inc.‎

  قابلیت تبادل اطلاعات و سازگاری میان دستگاه های Bluetooth®‎ متفاوت است. دستگاه به طور کلی محصولاتی که از بلوتوث 1.2 یا بالاتر و هدست یا نمایه هندزفری استفاده می کنند پشتیبانی می کند.

  Sony علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Sony Corporation است. Bluetooth علامت تجاری شرکت Bluetooth (SIG) Inc است و با مجوز استفاده شده است. تمام نشان‌های دیگر دارایی مالکان مربوطه است. کلیه حقوق محفوظ است.

  نام همه محصولات و شرکت‌هایی که در اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست. کلیه حقوقی که صراحتاً به آنها اشاره نشده محفوظ است. سایر علائم تجاری متعلق به مالکان آنهاست.

  برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.sonymobile.com مراجعه کنید.

  همه تصاویر فقط جنبه راهنمایی دارد و ممکن است تصویر واقعی دستگاه نباشد.

  Declaration of Conformity for SWR12

  Ill sony legal ce0682

  Hereby, Sony Mobile declares that the equipment type RD-0071 is in compliance with Directive: 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.compliance.sony.de/‎

  С настоящото Sony Mobile декларира, че радиосъоръжение тип RD-0071 е в съответствие с Директива; 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RD-0071 u skladu s Direktivom; 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile tímto prohlašuje, že radiové zařízení typ RD-0071 je v souladu se směrnicí; 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/‎

  Hermed erklarer Sony Mobile, at radioudstyrstypen RD-0071 er i overensstemmelse med direktiv; 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklaringens fulde tekst kan findes pa folgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/‎

  Hierbij verklaart Sony Mobile dat het type radioapparatuur RD-0071 conform is met Richtlijn; 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.compliance.sony.de/‎

  Käesolevaga deklareerib Sony Mobile, et käesolev raadioseadme tüüp RD-0071 vastab direktiivi; 2014/53/EL nouetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RD-0071 on direktiivin; 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.compliance.sony.de/‎

  Le soussigné, Sony Mobile, déclare que l’équipement radioélectrique du type RD-0071 est conforme a la directive; 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a l’adresse internet suivante: http://www.compliance.sony.de/‎

  Hiermit erklärt Sony Mobile, dass der Funkanlagentyp RD-0071 der Richtlinie; 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.compliance.sony.de/‎

  Με την παρούσα η Sony Mobile, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RD-0071 πληροί τους όρους της οδηγίας; 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile igazolja, hogy a RD-0071 típusú rádióberendezés megfelel a; 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.compliance.sony.de/‎

  Il fabbricante, Sony Mobile, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RD-0071 e conforme alla direttiva; 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.compliance.sony.de/‎

  Ar šo Sony Mobile deklarē, ka radioiekārta RD-0071 atbilst Direktīvai; 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.compliance.sony.de/‎

  Mes, Sony Mobile, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipas RD-0071 atitinka Direktyvą; 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.compliance.sony.de/‎

  Il-Kumpanija Sony Mobile tiddikjara li t-tagħmir tar-radju tat tip RD-0071 huwa konformi mad-Direttiva; 2014/53/EU. It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta’ konformita tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.compliance.sony.de/‎

  Herved erklarer Sony Mobile at radioutstyr typen RD-0071 er i samsvar med direktiv; 2014/53/EU. EU-erklaring fulltekst finner du pa Internett under: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RD-0071 jest zgodny z dyrektywą; 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.compliance.sony.de/‎

  O(a) abaixo assinado(a) Sony Mobile declara que o presente tipo de equipamento de rádio RD-0071 está em conformidade com a Diretiva; 2014/53/UE. O texto integral da declaraçao de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.compliance.sony.de/‎

  Prin prezenta, Sony Mobile declară că tipul de echipament radio RD-0071 este în conformitate cu Directiva; 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile potrjuje, da je tip radijske opreme RD-0071 skladen z Direktivo; 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/‎

  Sony Mobile týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RD-0071 je v súlade so smernicou; 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.compliance.sony.de/‎

  Por la presente, Sony Mobile declara que el tipo de equipo radioeléctrico RD-0071 es conforme con la Directiva; 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.compliance.sony.de/‎

  Härmed försäkrar Sony Mobile att denna typ av radioutrustning RD-0071 överensstämmer med direktiv; 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns pa följande webbadress: http://www.compliance.sony.de/‎

  Bu belgeyle, Sony Mobile Communications Inc., RD-0071 tipi telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB Uygunluk beyanının tum metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: http://www.compliance.sony.de/‎

  FCC Statement

  This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

  Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

  If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  • Reorient or relocate the receiving antenna.
  • Increase the separation between the equipment and receiver.
  • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

  AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

  La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

  Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

  Alimentación: 3,7 Vcc

  Industry Canada Statement

  This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

  Avis d’industrie Canada

  Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

  این اطلاعات برای شما مفید بود؟
  بله خیر
  نظر شما ارزشمند است!
  چرا این اطلاعات برای شما مفید نبود؟
  ارسال
  سپاسگزاریم، نظر شما برای ما مهم است!
  محصول خود را بیابید
  Find
  در دستگاه Xperia™‎ خود، به تنظیمات > درباره تلفن/تبلت > شماره مدل بروید
  Find
  در دستگاه Xperia™‎ خود، به تنظیمات > درباره تلفن/تبلت > شماره مدل بروید