# متأسفیم، این صفحه دیگر موجود نیست

صفحه سرویس‌های تعمیر Xperia دیگر موجود نیست. برای تماس با ما درخصوص پرسش‌های مربوط به تعمیر، به صفحه پشتیبانی Sony Electronics مراجعه کنید.